wie, wat, waar, waarom ?

 

 

 

 

Beknopte historiek

 

De huidige Vogelwerkgroep Durmevallei (VWGD) is historisch gegroeid uit de regionale natuurvereniging vzw Durme. Deze vereniging is al lange tijd actief bezig met vogelonderzoek en de bescherming van vogels en hun gebieden in de streek. In 1967 werd bijvoorbeeld door enkele vogelringers (André Verstraeten e.a.) – die 2 jaar later de vzw Durme zouden oprichten – gestart met de publicatie van de ‘Avifauna van de Durmevallei’, een jaarlijkse verslagbundel van vogelwaarnemingen uit de Durmestreek. Een werkelijk unieke situatie in Vlaanderen.

In 1995 werd de "Vogelwerkgroep Durme- en Schelde" onder impuls van Iwein Mauro opgericht als een onafhankelijke werkgroep in samenwerking met de vzw Durme. De vogelwerkgroep publiceerde in de periode 1995 tot eind 1997 een eigen tijdschrift/vogelbulletin 'Tringa', met financiële steun van de vzw Durme. De vogelwerkgroep nam in die jaren op vraag van de vzw Durme ook de redactie van de ‘Avifauna van de Durmevallei’ op zijn rekening, welke meteen een opvallende kwaliteitsverbetering met zich meebracht. Door de start van een driemaandelijks tijdschrift ‘Durme- en Scheldeland’ van de vzw Durme, kwam hierin in 1998 enige verandering. Vanaf dan verzorgde de vogelwerkgroep enkele vaste bijdragen in dit nieuwe tijdschrift, o.m. een 'driemaandelijks vogelnieuws', losse artikels, en tot 2000 ook nog een beknopte versie van de ‘Avifauna van de Durmevallei’.

De huidige "Vogelwerkgroep Durmevallei" ontstond in 2000, als een soort opvolger van de vorige werkgroep, maar dan met een eigen website, een verdienstelijk werk van Joris Everaert. De werkgroep was sinds dat moment in samenwerking met zowel vzw Durme als vzw Natuurpunt. De huidige medewerkers zien de vogelwerkgroep nu als een studiewerkgroep van vzw Durme en vzw Natuurpunt, en sinds 2012 ook in samenwerking met de Wase koepel voor natuur.studie (WAKONA). Onze medewerkers zijn lid van verschillende verenigingen zoals vzw Durme, vzw Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, e.a.

 

Werkingsgebied

 

Om enerzijds dubbel werk te vermijden en anderzijds rekening te houden met het feit dat de Vogelwerkgroep Noord-Oost Vlaanderen daar zeer actief is, werd beslist om het grootste deel van de twee gemeenten vaak opgenomen in de vroegere avifauna’s, nl. Moerbeke en Wachtebeke, definitief af te stoten voor wat het ‘databeheer’ betreft. Alle waarnemingen in de zuidelijke randzone van Moerbeke en Wachtebeke zijn wel nog via ons regionaal waarnemingenscherm te zien. In 2017 werd in overleg beslist om de volledige perimeter van Temse mee op te nemen in het werkingsgebied. Het officiële werkingsgebied van de VWGD omvat nu Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster, Hamme, Zele, Berlare, Grembergen (Dendermonde), een klein randgebied van Wichelen, en het zuidelijk deel van Moerbeke, Wachtebeke en Stekene. De gemeenten Lokeren, Waasmunster, Hamme, Zele, en Berlare vormen ook de ‘regio Durmevallei’ van het project "Bijzondere Broedvogels Vlaanderen" (BBV) en project "Algemene Broedvogels Vlaanderen" (ABV), en de Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2002, allen gecoördineerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met Natuurpunt Studie.

 

In het officiële werkingsgebied van de VWGD zijn naast de vzw Durme ook meerdere afdelingen van vzw Natuurpunt actief: afdeling Zuid-Waasland (Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Temse..), afdeling ’s Heerenbosch ( kern Hamme), afdeling Scheldeland (deel Berlare, ..) en afdeling Dendermonding (deel Berlare en Zele, Grembergen,..).

 

 

Werking en principes

 

De Vogelwerkgroep Durmevallei is een studiewerkgroep van vzw Durme en vzw Natuurpunt (lokale afdelingen en Natuurpunt Studie).

 

Samenwerking met vzw Durme:

De VWGD verzorgt het ‘driemaandelijks vogelnieuws’ en brengt artikels en berichten aan over   onderzoeksresultaten, tellingen e.d. in het driemaandelijks tijdschrift ‘Durme- en Scheldeland’ van de vzw Durme. Er is een wederzijdse uitwisseling van waarnemingen: o.m. voor de lopende onderzoeksprojecten. De vzw Durme zal in de mate van het mogelijke instaan voor eventuele onkosten van de vogelwerkgroep.  

 

Samenwerking met vzw Natuurpunt, afdeling Zuid-Waasland en afdeling Hamme.

De VWGD zal sporadische korte bijdragen met nieuws over tellingen, aankondigingen e.d.  proberen aanbrengen voor de nieuwsbrief van de afdelingen Zuid-Waasland en Hamme.

Er is een wederzijdse uitwisseling van waarnemingen: o.m. voor de lopende onderzoeksprojecten.

 

Samenwerking met de Vlaamse Vogelwerkgroep van vzw Natuurpunt:

De VWGD stelt de database van waarnemingen uit de regio ter beschikking aan de Vlaamse Vogelwerkgroep voor opname in de overkoepelende Vlaamse database, en werkt actief mee aan de verschillende vogelprojecten van Natuurpunt. De VWGD ondertekende hiervoor een protocol (klik hier voor info)

 

Sinds midden juni 2008 is de "recente waarnemingen" pagina op de durmevallei website vervangen worden door een nieuwe online database die heel Vlaanderen omvat, met voor onze werkgroep een speciaal werkgroepscherm (regio) waarop ze enkel de waarnemingen uit hun streek te zien zijn. Dit gloednieuw invoersysteem (www.waarnemingen.be ; regio scherm zie www.durme.waarnemingen.be ) voor losse waarnemingen (=niet-projectgebonden) is een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie (NL). Het is gebaseerd op het heel succesvolle systeem in Nederland, nl. www.waarneming.nl

 

De Vlaamse Vogelwerkgroep van Natuurpunt geeft een vaste financiële projectgebonden bijdrage aan samenwerkende werkgroepen.

 

Samenwerking met WAKONA (Wase koepel voor natuur.studie):

De VWGD werkt via WAKONA actief mee aan een verbetering van natuurstudie in het Waasland en omgeving. Tegelijkertijd krijgt WAKONA (als "regionale natuurstudiewerkgroep") in kader van het samenwerkingsprotocol 'Zin in natuur.studie' van Natuurpunt Studie ook extra 'punten' bij (voor financiële vergoeding) dankzij de VWGD activiteiten en regionale coördinatie van diverse projecten.

 

 

Andere:

Er is ook regelmatig contact met Vogelbescherming Vlaanderen betreffende de bescherming van wilde vogels en mogelijke acties in onze streek. Verder is er blijvende samenwerking met o.a. het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (voormalig Instituut voor Natuurbehoud) inzake verschillende lopende Vlaamse onderzoeksprojecten. Uiteraard zal de VWGD ook in de mate van het mogelijke trachten samen te werken met andere verenigingen, instanties en/of werkgroepen indien die vraag komt.

 

Principes:

·   De VWGD zal zich niet bezighouden met het becommentariëren, goedkeuren noch veroordelen van eventuele standpunten ingenomen binnen bepaalde samenwerkende verenigingen, instanties of werkgroepen welke andere samenwerkende verenigingen, instanties of werkgroepen eventueel aanstootgevend zouden kunnen vinden. Interne conflicten binnen een bepaalde vereniging, instantie of werkgroep zijn uiteraard ook niet aan de orde.

 

·   Het centraal punt van de VWGD zelf is de eigen website. Belangstellenden kunnen daar terecht voor informatie over recente waarnemingen in de regio, artikels, aankondigingen van activiteiten of vergaderingen, nieuws over projecten, belangrijke vogelgebieden in de regio, wetgeving, een fotoarchief en veel meer. Afhankelijk van de situatie worden sommige waarnemingen van zeldzame broedgevallen tijdelijk niet publiek gemaakt, dit ten behoeve van de bescherming van de betreffende soort. Ruwe gegevens van alle waarnemingen worden in een centrale databank bijgehouden (sinds juni 2008 binnen online database waarnemingen.be). Die gegevens worden in eerste instantie ter beschikking gesteld aan samenwerkende verenigingen op basis van medewerking aan het databeheer en een win-win situatie.

 

Doelstellingen

 

·  Stimuleren en promoten van interesse in wilde vogels en hun bescherming.

·  Vogelstudie en vogelbescherming. 

·  Samenwerken met bestaande verenigingen, instellingen en werkgroepen.

·  Verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens over wilde vogels in de regio.

 

Structuur

 

Er werd een ‘stuurgroep’ opgericht voor personen die actief willen meewerken aan de werking van de vogelwerkgroep en waar overige ornithologen terecht kunnen voor eventuele vragen. Momenteel zetelen volgende personen in de stuurgroep.

 

Joris Everaert

Creatie en onderhoud van de website.

Regionaal coördinator project bijzondere broedvogels, regio Durmevallei.

Regionaal coördinator project algemene broedvogels, regio Durmevallei.

Regionaal coördinator project watervogeltellingen, regio Durme-Waasland.

Mathias Engelbeen

Regionaal coördinator project trektellingen.

Pieter Van Dorsselaer

Contactpersoon vzw Natuurpunt, afdeling Zuid-Waasland.

Frans Van Havermaet 

Contactpersoon Natuurpunt Hamme

 

Eenieder die zich akkoord kan verklaren met de hierboven beschreven werking, principes en doelstellingen van de VWGD en zich wil engageren om die doelstellingen te verwezenlijken kan zich kandidaat stellen om in de stuurgroep te zetelen. Stuurgroepleden hoeven niet meteen een specifieke taak op zich te nemen. Het contact met de werkgroep verloopt via de voorzitter/webmaster Joris Everaert.

 

Alle ornithologen uit de streek zijn steeds welkom op de vergaderingen en activiteiten, en worden op de hoogte gehouden over allerlei zaken via de website of per e-mail.

 

 

Voorzitter:

Joris Everaert

Tel: 09-324.30.04.

GSM: 0497-67.23.69.

E-mail: joris.everaert(+at+)livingplanet.be