Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen  (ABV)

Huismus: Foto, Joris Everaert

 

In 2007 sloten het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Natuurpunt vzw (NP) een Raamakkoord af waarbij afgesproken werd om nauwer samen te werken bij het verzamelen van veldgegevens (veelal door vrijwilligers) en de uitbouw van databanken. Het eerste gezamenlijk project, het monitoren van algemene broedvogels, is een eerste testcase voor deze overeenkomst.

Uit de Vlaamse broedvogelatlas bleek al duidelijk dat we te weinig weten over de trends van onze algemene soorten broedvogels en over de oorzaken die eraan ten grondslag liggen. Het nieuwe project is dan ook een logisch vervolg op de atlas. Vlaanderen moet voldoen aan een aantal internationale verplichtingen en de opstart van dit nieuwe project gaat ons hierbij ongetwijfeld helpen. Door de verzamelde gegevens zullen we een nauwkeurige kijk krijgen op de veranderingen van onze broedvogels, wat essentieel is voor de juiste acties naar beleid en behoud; vb. op middellange termijn zullen we sterker staan in onderhandelingen met allerlei belangengroepen zoals die rond duurzaamheid van landbouw en jacht. Het INBO en Natuurpunt pakken dit project samen aan. INBO staat in voor de wetenschappelijke onderbouwing van het geheel, voor de ontwikkeling van de methode, de ontwikkeling van een online invoersysteem en voor de rapportering naar regionale, nationale en internationale overheden. Natuurpunt zorgt dan weer voor de contacten met de vrijwillige medewerkers (met regiocoördinatoren), voor de administratieve ondersteuning en zal ook geregeld rapporteren aan de vrijwilligers.

 

Er zijn 1200 1x1 kilometerhokken willekeurig geselecteerd in Vlaanderen (met bepaalde landschapscriteria). Het project heeft een 3-jaarlijkse cyclus, dus niet alle hokken moeten elk jaar gedaan worden (gelijke spreiding over 3 jaar). In zo'n hok worden op voorhand 6 vaste "telpunten" geselecteerd. De gestandaardiseerde methode bestaat erin om punttellingen (van telkens 5 minuten) uit te voeren met 3 bezoeken per punt per broedseizoen (90 minuten voor 1 hok telkens 1 keer per 3 jaar) waarbij telkens alle waargenomen broedvogels worden genoteerd (alle individuen). Heel simpel dus en beperkt in tijd. De handleiding kan teruggevonden worden op www.inbo.be

 

De geselecteerde hokken in de Durmevallei en omgeving zijn weergeven in de figuur en tabel. Alle deze hokken zijn reeds vastgelegd door lokale ornithologen. Deze medewerkers kunnen hun tellingen invoeren via de online database

http://broedvogels.inbo.be